Despre

Harta Life Green Habitats Gorj

Ce reprezintă LIFE+?

LIFE + este instrumentul financiar european pentru mediu, pentru perioada începând la 1 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013. Temeiul legal pentru LIFE+ este Regulamentul (CE) Nr. 614/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 23 mai 20071.

LIFE + acoperă atât cheltuielile operaţionale ale Direcţiei Generale Mediu din cadrul Comisiei Europene, cât şi cofinanţarea proiectelor. În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul LIFE +, cel puţin 78% din resursele bugetare LIFE + trebuie să fie utilizate pentru subvenţionarea acţiunilor aferente proiectului (= LIFE + proiecte).

În intervalul 2007-2013, Comisia Europeană va lansa câte o cerere de propuneri pentru proiecte LIFE+ pe an.

LIFE + urmăreşte cofinanţarea acţiunilor în domeniul conservării naturii (LIFE + Natură şi Biodiversitate), precum şi în alte domenii ale mediului, care sunt de interes european (LIFE + Mediu şi Guvernare). A treia componentă LIFE + urmăreşte în special cofinanţarea activităţilor de informare şi comunicare pentru mediu (LIFE + Informare şi Comunicare). Mai precis, în cadrul LIFE + se pot distinge următoarele tipuri de proiecte.

 1. LIFE+ Natură şi Biodiversitate
 • Cele mai bune practici şi/sau proiecte demonstrative care contribuie la punerea în aplicare a obiectivelor stabilite prin Directivele Păsări şi Habitate (Directiva 92/43/CEE a Consiliului şi Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului).
 • Proiectele demonstrative şi/sau de inovare contribuie la implementarea Strategiei 2020 privind Biodiversitatea inclusă în Comunicarea„Asigurarea noastră de viaţă, capitalul nostru natural: o Strategie UE în domeniul biodiversităţii pentru anul 2020 2.
 1. LIFE+ Guvernare şi Politici de Mediu
 • Proiectele demonstrative şi/sau de inovare aferente oricărui„domeniu prioritar de acţiune” stabilit în documentul „LIFE+ Guvernare şi Politici de Mediu, Instrucţiuni pentru Solicitanţi 2012”.
 • Proiectele care contribuie la monitorizarea stării pădurilor din punct de vedere al mediului pe teritoriul Uniunii Europene.
 1. LIFE+ Informare şi Comunicare
 • Campanii de comunicare şi sensibilizare cu privire la implementarea, actualizarea şi dezvoltarea politicilor de mediu şi a legislaţiei europene prezentată în documentul „LIFE+ Informare şi Comunicare, Instrucţiuni pentru solicitanţi 2012”.
 • Campanii de sensibilizare în vederea prevenirii incendiilor forestiere şi a formării profesionale de pompieri silvici.

 

 • Descrierea sumara a proiectului

Titlu proiectului:

Managementul conservativ al habitatelor 4070* şi 9260 din ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, judetul Gorj.

Obiectivele proiectului:
– Reabilitarea habitatului  4070*-Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium;
– Reabilitarea habitatului  9260 – Vegetatie forestiera cu Castanea sativa;
– Stabilirea măsurilor de conservare pentru habitatele restaurate;
– Reducerea/eliminarea impactului negativ al turismului asupra zonelor restaurate, inclusiv infrastructurile de mici dimensiuni de vizitatori pentru controlul eco-turismului;
– Creşterea conştientizării publicului privind conservarea naturii, ca parte a conceptului de dezvoltare durabilă.

Mijloace şi acţiuni

Situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest include o mare diversitate biologică şi ecologică , care conţine 6 tipuri de ecosisteme – păduri (paduri şi tufişuri), pajişti, saxicoles, ape ( luciu de ape) riverane şi peşteri.

Situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest reprezintă unul din cele mai valoroase situri cu  valoare ridicată a biodiversitatii din Romania. Din pacate, parti din aceasta zona sunt degradate sau deja distruse. Lipsa activităţiilor de gestionare a habitatelor vizate a dus la degradarea şi pierderea habitatelor naturale cu valoare ecologică ridicată.

Principalele acţiuni ale prezentului proiect :

 • Reabilitarea habitatului 4070* – Tufarisuri cu Pinus mugo şi Rhodrendron myrtifolium: acţiunea consta în plantarea cu puieti de Pinus mugo a zonei distruse antropic in Masivul Oslea.

Reabilitatea habitatelor deteriorate  este o actiune  folosită cu succes si în alte zone protejate (parcuri naţionale/naturale, situri Natura 2000 etc.).

 • Reabilitarea habitatului 9260 – Vegetatie forestiera cu Castaneea sativa:
 1. acţiunea se va baza pe experienţa europeană în dezvoltarea şi punerea în aplicare a controlui biologic urmare atacului produs de ciuperca asiatica Cryphonectria parasitica.

Controlul chimic al ciupercii nu est eficient şi hibridizarea de castan dulce cu specii asiatice rezistestente, nu este permisă în habitatele protejate, metoda de control eficienta fiind numai cea biologică. Studiile europene experimentale de teren au demonstrat eficacitatea unor măsuri complexe integrate care constau în controlul biologic şi silvic. Această metodă constă în tratamentul cancerului de scoarta virulent prin aplicarea unui produs biologic experimental (bazat pe infectarea miceliului tulpinilor locale cu virusul hipovirulent CHV1), dublat de igena şi operatiunile culturale. După tratamentul biologic procesul de vindecare al cancerului de scoarta, conduce la recuperarea castanilor şi a habitatului de castan .

Reconstructia habitatului de castan 9260 a fost propus pentru o suprafata de 60 ha in zona Tismana, judetul Gorj zona consacrata acestu tip de habitat.

 1. Reconstructia habitatului 9260 – Vegetatie forestiera cu Castaneea sativa , prin plantarea efectiva a unei suprafete de 25 ha , suprafata afectata in integrum de fenomenul de uscare, cauzat de cancerul de scoarta prin infectiile ciupercii asiatice  Criphonectria parazitica.
 • Dezvoltarea infrastructurii adecvate pentru protectia si controlul turismului, in scopul de a atenua/ elimina impactul negativ al turismului de masa si activitati cu impact negativ antropic.. Din aceste motive va fi dezvoltat un centru de informare situat in partea centrala a sitului si doua puncte de informare situate pe cele trei vai ce traverseaza situl Nordul Gorjului de Vest, respectic: Bistrita, Tismana si Motru Sec (Pades) pe care se vor restaura habitatele prin prezentul proiect, precum si constructia a 6 puncte de campare cu dotari necesare unui turism ecologic civilizat.

Traseele turistice vor fi marcate si vor fi dezvoltate in zonele de camping corespunzătoare

 • Creşterea gradului de informare/conştientizare, prin participarea publicului la managementul protecţiei naturii şi de conservare a habitatelor de importanţă comunitară va fi consolidat pintr-o mulţime de evenimente şi întâlniri desfăşurate pe parcursul implementării proiectului ( festivalul castanulului, mese rotunde cu participarea larga a comunităţii locale, autoritatilor centrale, judetene si locale precum  şi a turistilor, actiunile vor fi organizate anual.

Rezultate asteptate

 • Restaurarea a 10 ha distruse din Habitatul 4070* – Tufarisuri cu Pinus mugo şi Rhodrendron myrtifolium ;
 • Reconstruţia ecologică a 60 ha de pădure –  Reabilitarea habitatului  9260 – Vegetatie forestiera cu Castaneea sativa  prin metode biologice pentru tratarea canceruluide scoarta ;
 • Reconstructia prin plantaţii de castani a unei suprafete de 25 ha de pădure in habitatul – 9260 Vegetatie forestiera cu Castaneea sativa  ;
 • infrastructuri adecvate de conservare a habitatelor restaurate, inclusiv infrastructura la scara mică de vizitatori pentru controlul turismului;
 • Materiale informative: 3 panouri de informare pentru beneficiari, 17 panouri de informare de la infrastructura la scară mică de vizitatori, 1000 de broşuri de prezentare generala proiect, utilizand sintagma „ Schimbă-ţi atitudinea, ocroteşte natura”-000 buc. – Ghid de promovare a ecoturismului în zona protejată ROSCI 0129, două bennere, 100 postere, 10 000/ DVD-uri CD-uri cu materiale informative, inclusiv fotografii şi filme, 1000 rigle privind managementul habitatelor naturale, 3000 handbook-uri  ecologice pentru copii.
 • 10 evenimente de proiect, inclusiv lansarea Festivalului Castanului.

Descrierea ştiinţifică a zonei de proiect:

Relieful Nordul Gorjului de Vest conţine o fâşie din poalele Carpaţilor, care include două aliniamente deluroase ce alterneaza cu depresiuni şi un lanţ muntos a cărui morfologie este mai impresionantă şi complexă. Deşi sunt unităţi naturale distincte, se completează una pe alta într-o armonie perfectă, cu toate componentele lor naturale şi aşezările umane (cu specificul lor economic şi etnografic).

Teritoriul SCI-ului Nordul Gorjului de Vest nu are aşezări umane  (cu excepţia celor localizate de-a lungul graniţei de sud). Este localizat într-un vast amfiteatru natural, aproape  nealterat. Aparţine regiunii bio-geografice alpine, ecoregiunea Carpaţilor, pe pantele sudice ale sectorului de vest al lor, între graniţa Parcului Naţional „Defileul Jiului” la est, Vârful Cerna la Vest, de-a lungul bazinului de recepţie la nord şi drumul sub-montan Apa Neagră – Bumbeşti – Racovita la sud.

 Caracteristicile SCI-ului Nordul Gorjului de Vest – poziţionat in SV-ul Carpaţilor, influenţă climatică sub-mediteraneană, extensia vasta de calcar, in special pe partea sudică (a versanţilor), alaturi de o amplitudine mare şi crescută a fragmentaţiei terenului, a determinat o specificitate faunistică şi floristică unică. Este inregistrată o interfaţă complexă între elementele sudice cu caracteristici relativ xeroterme (atinge cele mai mari altitudini din ţară, de exemplu Syringa vulgaris pana la 1400 m, si Cotinus coggygria pana la 1250 m) si elemente alpine arctice care descresc o data cu inaltimea. Datorita decalarii influentei climatice si altitudinii  PNNGV deţine recordul absolut în relaţie cu toate celelalte zone protejate, existente sau potenţiale, din ţară (şi probabil din Europa), cel puţin în banda de latitudine mediană. Amplasamentul acoperă o zonă întinsă, incluzând o mare parte a Munţilor Vâlcan şi o parte mai mica a M. Godeanu. Este localizat în regiunea Alpină bogată in floră şi faună. Datorită condiţiilor fizice şi geografice amplasamentul include un numar mare de ecosisteme Alpine si subalpine specifice. In zonele stâncoase de calcar sub formă de crapături în stancă cresc plante mare, inlusiv specii de Trollius uropaeus şi Lilium martagom. Pe stancile de langă Mt. Oslea pot fi gasite: Leontopodium alpinum, Salix retouch, Dianthus spiculifolius şi Edraiathus graminifolius.

Importanţa zonei de proiect pentru biodiversiate şi/sau pentru conservarea speciilor/habitatelor vizate la nivel regional, naţional si EU

Cercetările demonstrează apartanenţa amplasamentului pe puţinele zone cu o valoare foarte mare din punct de vedere al biodiversităţii. Astfel, desi SCI-ului Nordul Gorjului de Vest  ocupa mai putin de 0,64% din teritoriul tării, concentrează o diversitate biologică considerabilă , reprezentate prin:

 • 6 tipuri de ecosisteme (de padure, pajiste, stancos, acvatic, de-a lungul malului apelor (riparian) si peşteri);
 • 1758 de specii, din care: 703 specii de animale (mamifere – 45, pasari – 139, reptile – 23, amfibieni – 14, peşti – 11, nevertebrate – 471);
 • 808 specii de plante (spermatofite – 679, pteridofrite -19, briofite – 110) si 247 specii de ciuperci si de licheni (ciuperci – 234, licheni – 13). Acestea includ 242 (14%) specii protejate la nivel național si comunitar, din care: 193 de specii de animale (mamifere – 19, păsări – 132, reptile – 14, amfibieni – 11, pesti – 3, nevertebrate – 14) si 49 de specii vegetale (spermatofite);
 • 3 specii noi în România (coleoptere Metaclisa Aurea, Eubrachium hispidulum si Protaetia angustata);
 • 20 relicte coleoptere în padurile virgine;
 • 11 taxoni endemici, din care 3 specii de faună ( reptile, pesti, nevertebrate) si 8 specii de floră (spermatofite);
 • 27 de specii foarte rare floră (spermatofite).